Licytacje:

Na stronie zamieszczone są informacje na temat odbywających się licytacji Kancelarii Komornika Aleksanda Żelewska-Starak

 

 

 

 

 

 


Licytacja:
RUCHOMOŚCI:
Obecnie kancelaria nie prowadzi licytacji z ruchomości

 
 
 
NIERUCHOMOŚCI: 
 

                     O B W I E S Z C Z E N I E     

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Rudzie Śląskiej Aleksandra Żelewska - Starak zawiadamia na

                                     podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że                           

 

w dniu 1 września 2015r o godz. 10.00 w sali nr 11 Sądu Rejonowego w Rudzie Śląskiej przy ul. 1-go Maja 225 w Rudzie Śląskiej odbędzie się:             

 

P I E R W S Z A  L I C Y T A C J A

 

nieruchomości położonej w Rudzie Śląskiej, przy skrzyżowaniu ul. Zabrzańskiej i 1-go Maja tj;

- prawa użytkowania wieczystego działek gruntu o numerach geodezyjnych 1002/51, 1030/51, : 1031/51, 1000/49, 1001/49 o łącznej pow. 16 656m2 oraz

- prawa własności działek gruntu nr 845/51, 839/49 o łącznej pow. 2015m2 – czyli grunt o pow. razem wszystkie działki 18 671m2

- budynków 1 kondygnacyjnych w konstrukcji stalowej oznaczonych jako segmenty A; B; C; D o powierzchniach użytkowych odpowiednio:

1783m2, 1968m2, 1560m2, 1016m2. ( razem 6327m2), oddanych do użytkowania w 2014 r

Dla ww. nieruchomości są prowadzone Księgi Wieczyste nr : GL1S/00042666/0, GL1S/00042671/8, GL1S/00042665/3, GL1S/00042664/6 w Sądzie Rejonowym w Ruda Śląska

       

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę :23.740.000,00 zł netto ( słownie dwadzieścia trzy miliony siedemset czterdzieści tysięcy złotych netto) .

 

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: trzy czwarte wartości oszacowania tj. kwotę: 17.805.000,00 (słownie: siedemnaście milionów osiemset pięć tysięcy złotych netto) .

 

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10 % ceny oszacowania nieruchomości tj. kwotę 2.374.000,00 zł ( słownie: dwa miliony trzysta siedemdziesiąt cztery tysiące złotych) na konto komornika : ING Bank Śląski SA O. w Gliwicach 16105012981000009030487129 najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację wraz z podaniem sygnatury KM "Km 1241 i pozostałe" lub książeczki oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi albo w inny wskazany przez komornika sposób. Po rozpoczęciu licytacji wadium nie będzie przyjmowane.

 

Nieruchomość można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z komornikiem, elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Rudzie Śląskiej Aleksandra Żelewska - Starak , informuje, iż licytacja może nie dojść do skutku, bez podania przyczyny.

 

KM 1241/14

 

 

Galeria