Licytacje:

Na stronie zamieszczone są informacje na temat odbywających się licytacji Kancelarii Komornika Aleksanda Żelewska-Starak

 

 

 

 

 

 


Licytacja:

RUCHOMOŚCI:
Odwieszczenie o licytacji ruchomości: BRAK

 
NIERUCHOMOŚCI: 

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Rudzie Śląskiej Aleksandra Żelewska - Starak

Kancelaria Komornicza 41-709 Ruda Śląska, ul. Piotra Niedurnego 65/8

tel.: +48 32 7390988, +48 32 7390888, fax: +48 32 7390111,

www.ekomornik.org

email: komornik@ekomornik.org

 

 

O B W I E S Z C Z E N I E

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Rudzie Śląskiej Aleksandra Żelewska - Starak zawiadamia na

 

podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że

 

w dniu 11 lutego 2015 r. o godz. 11:00

 

w sali nr 22 Sądu Rejonowego w Rudzie Śląskiej przy

ul. 1-go Maja 225 w Rudzie Śląskiej 

odbędzie się: 

 

P I E R W S Z A L I C Y T A C J A

gruntu oddanego w użytkowanie wieczyste położonego w Rudzie Śląskiej, przy ul. Stara

Dla ww. nieruchomości jest prowadzona Księga Wieczysta nr GL1S/00010546/0 w Sądzie Rejonowym w Ruda Śląska .

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę : 467.000,00 zł.

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: trzy czwarte wartości oszacowania tj. kwotę: 350.250,00 zł.

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10 % ceny oszacowania nieruchomości tj. kwotę 46.700,00 zł na konto komornika :

ING Bank Śląski SA O. w Gliwicach 16105012981000009030487129

najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację wraz z podaniem sygnatury KM 569/14 lub książeczki oszczędnościowej zaopatrzonej wupoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracierękojmi albo w inny wskazany przez komornika sposób. Po rozpoczęciu licytacji wadium nie będzie przyjmowane.

Nieruchomość można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z komornikiem, elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Rudzie Śląskiej Aleksandra Żelewska - Starak , informuje, iż licytacja może nie dojść do skutku, bez podania przyczyny.            

 

 

                                                                                              K O M O R N I K                                        

                                                        

                                                                          Aleksandra Żelewska-Starak