Licytacje:

Na stronie zamieszczone są informacje na temat odbywających się licytacji Kancelarii Komornika

 

 

 

 

 


- Licytacja nieruchomości:

 

1.

Licytacja nieruchomości Ruda Śląska KM1241/14

 

O B W I E S Z C Z E N I E

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Rudzie Śląskiej Aleksandra Żelewska - Starak zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 983 kpc, że w dniu o godz. w Wydziale Cywilnym Sądu Rejonowego w Rudzie Śląskiej odbędzie się:

w dniu 10 grudnia 2015r o godz. 10.00 w sali nr 12 Sądu Rejonowego w Rudzie Śląskiej przy ul. 1-go Maja 225 w Rudzie Śląskiej odbędzie się:

D R U G A   L I C Y T A C J A

nieruchomości położonej w Rudzie Śląskiej, przy skrzyżowaniu ul. Zabrzańskiej i 1-go Maja tj;

- prawa użytkowania wieczystego działek gruntu o numerach geodezyjnych 1002/51, 1030/51, : 1031/51, 1000/49, 1001/49 o łącznej pow. 16 656m2 oraz

- prawa własności działek gruntu nr 845/51, 839/49 o łącznej pow. 2015m2 – czyli grunt o pow. razem wszystkie działki 18 671m2

- budynków 1 kondygnacyjnych w konstrukcji stalowej oznaczonych jako segmenty A; B; C; D o powierzchniach użytkowych odpowiednio: 1783m2, 1968m2, 1560m2, 1016m2. ( razem 6327m2), oddanych do użytkowania w 2014 r.

Dla ww. nieruchomości są prowadzone Księgi Wieczyste nr :

GL1S/00042666/0,

GL1S/00042671/8,

GL1S/00042665/3,

GL1S/00042664/6

w Sądzie Rejonowym w Ruda Śląska.

 

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę : 29.200.200,00 zł brutto ( słownie dwadzieścia dziewięć milionów dwieście tysięcy dwieście złotych). Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: dwie trzecie wartości oszacowania tj. kwotę: 19.466.800,00 zł brutto (słownie: dziewiętnaście milionów czterysta sześćdziesiąt sześć tysięcy osiemset złotych).

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10 % ceny oszacowania nieruchomości tj. kwotę 2.920.020,00 zł ( słownie: dwa miliony dziewięćset dwadzieścia tysięcy dwadzieścia złotych) na konto komornika:

ING Bank Śląski SA O. w Gliwicach 16105012981000009030487129

najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację wraz z podaniem sygnatury KM "Km 1241 i pozostałe" lub książeczki oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi albo w inny wskazany przez komornika sposób. Po rozpoczęciu licytacji wadium nie będzie przyjmowane. Nieruchomość można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z komornikiem, elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności. Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Rudzie Śląskiej Aleksandra Żelewska - Starak , informuje, iż licytacja może nie dojść do skutku, bez podania przyczyny.

                                                                                                KOMORNIK

                                                                                                 Aleksandra Żelewska-Starak

 

KM 1241/14 Ruda Śląska

- Licytacja ruchomości:

 

Licytacja ruchomości Ruda Śląska KM1120/15

  

 OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI RUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Rudzie Śląskiej Aleksandra Żelewska - Starak na podstawie art. 867 kpc podaje do publicznej wiadomości:

że w dniu 2015-12-21r. o godz. 10:00 odbędzie się w siedzibie dłużnika w Zabrzu przy ul. Bytomska 106 pierwsza licytacja ruchomości.

Przedmiotem licytacji są następujące ruchomości:

SUBARU IMPREZA 2.5 MR' 06 wersja STI

nr rej. SL33353

rok prod. 2005

samochód osobowy przerobiony sedan 4 drzwiowy,

zapłon iskrowy (2457ccm/206kW9280KM)

turbosp.z chłodn. powietrza 4/bokser/16

skrzynia biegów manualna napęd AWD 4x4

Wartość szacunkowa: 154.800,00 zł

Wykaz ruchomości wraz z elaboratem szacunkowym znajduje się do wglądu w kancelarii komornika.

Ceną wywoławczą każdej ruchomości w powyższej licytacji jest 3/4 wartości szacunkowej podanej w obwieszczeniu. Przystępujący do licytacji zobowiązany jest wpłacić wadium w wysokości 10 % ceny szacunkowej tj. kwotę 15.480,00 zł na konto komornika :

ING Bank Śląski SA O. w Gliwicach 16105012981000009030487129

najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację wraz z podaniem sygnatury KM 1120/15 lub książeczki oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi albo w inny wskazany przez komornika sposób. Po rozpoczęciu licytacji wadium nie będzie przyjmowane. Ruchomości będące przedmiotem niniejszej licytacji można oglądać w dniu licytacji w siedzibie dłużnika od godz. 9.30 - 10.00 .

                                                                                                                   K O M O R N I K

                                                                                                          Aleksandra Żelewska-Starak

Subaru Impreza 2.5 MR' 06 wersja STI